Historia Externa da Lingua Galega

 

 

Historia Externa da Lingua Galega

Tema 1. Introdución

Tema 2. Linguas paleohispánicas e latinización do noroeste ibérico

Tema 3. Emerxencia e declive do romance galego durante a Idade Media

Tema 4. A dialectalización da lingua galega (sécs. XVI, XVII e XVIII)

Tema 5. A reemerxencia contemporánea (sécs. XIX, XX e XXI)

Traballo I: cadro resumo sobre a Historia de Galicia de Ramón Villares

Resumo dalgúns capítulos:

I. A formación da Gallaecia
II. A Galicia Altomedieval. Crise da Romanidade
III. A era compostelá. O esplendor dunha sociedade feudal
IV. A crise baixomedieval. Encomendeiros, irmandiños e mareantes
V. A Galicia do Antigo Réxime. Mosteiros e pazos, cultura barroca e Ilustración
VI. O devalo do século XIX. Inercias e mudanzas
VII. A alborada modernizadora. Galicia no primeiro terzo do século XX
VIII. Cultura e nacioalismo. Evolución do galeguismo
IX. A Galicia actual. Da Guerra Civil á Autonomía

Os apuntamentos están elaborados a partir das clases de:

- Eduardo Moscoso Mato (temas 1, 2 e 3)

- Ramón Mariño Paz (temas 4 e 5)